Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 453

Polityka Prywatno
ś
ci
Salon Urody Ona i On - okre
ś
lany dalej skrótem SUOiO - szanuje
prywatno
ść
 u
ż
ytkowników swojego serwisu internetowego,
nie sprzedaje
ani nie udost
ę
pnia w
ż
aden inny sposób osobom trzecim danych
personalnych czy adresowych klientów i u
ż
ytkowników swojego
serwisu.
Dane Osobowe
W  czasie  korzystania  z  serwisu  nale
żą
cego  do  SUOiO  mo
ż
esz  zosta
ć
poproszony  o  podanie  niektórych  swoich  danych  osobowych  poprzez  
wype
ł
nienie  formularza  lub  w  inny  wskazany  sposób.  Dane,  o  które  

dziesz  proszony,  to  w  wi
ę
kszo
ś
ci  przypadków  imi
ę
  i  adres  e-mail.  W  
przypadku  formularzy  zamówie
ń
  b
ę
dziesz  proszony  o  podanie  pe
ł
nych  
danych osobowych.  
Wymagamy  tylko  tych  danych,  które  s
ą
  niezb
ę
dne  do  dzia
ł
ania  serwisu.  
Niepodanie   wymaganych   danych   zablokuje   czynno
ść
,   której   te   dane   
dotyczy
ł
y.  
Bezp
ł
atne informacje dotycz
ą
ce promocji, rabatów
i us
ł
ug oferowanych przez SUOiO
Zaprenumerowanie  elektronicznych  i  bezp
ł
atnych  informacji  dotycz
ą
cych  
promocji,  rabatów  i  us
ł
ug  oferowanych  przez  Salon  Urody  Ona  i  On  
wymaga  podania  w  odpowiednim  formularzu  swojego  imienia  i  adresu  e-
mail. Pola te s
ą
 obowi
ą
zkowe.  
Uzyskane  w  ten  sposób  dane  s
ą
  dodawane  do  listy  mailingowej  Salonu.    
Adres  e-mail  jest  niezb
ę
dny  do  tego,  aby  mo
ż
na  by
ł
o  wys
łać
  danemu  
czytelnikowi aktualne informacje. Imi
ę
 pozwala zwraca
ć
 si
ę
 do czytelników
po imieniu.
Mo
ż
esz   w   ka
ż
dej   chwili   zrezygnowa
ć
   z   dalszej   subskrypcji,   wraz   z   
rezygnacj
ą
   z   subskrypcji   dalszych   wiadomo
ś
ci,   adres   email   odbiorcy   
zostaje  natychmiast  usuni
ę
ty  z  danej  listy  mailingowej.  Rezygnacja  jest  
automatyczna  i  polega  na  klikni
ę
ciu  na  link  znajduj
ą
cy  si
ę
  na  samym  
ko
ń
cu dowolnej z wiadomo
ś
ci z serwisu.
Je
ż
eli  uwa
ż
asz,  
ż
e  na  Twój  adres  email  zosta
ł
a  wys
ł
ana  wiadomo
ść
,  na  
któr
ą
   nie   wyrazi
łeś
   zgody,   zg
łoś
   to   niezw
ł
ocznie   na   adres   email:   
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zamawianie us
ł
ug i produktów
Zamawianie   us
ł
ug   i   produktów   oferowanych   przez   SUOiO   wymaga   
podania  w  odpowiednim  formularzu  pe
ł
niejszych  danych  adresowych.  
Pola obowi
ą
zkowe s
ą
 oznaczone.  
W   przypadku   p
ł
atno
ś
ci   za   pomoc
ą
   karty   kredytowej   obs
ł
ug
ę
   klienta   
przejmuje
eCard
.  W  tym  przypadku  tylko  system  
eCard
  zna i jest
odpowiedzialny  za  dane  podane  w  jego  formularzach.  Formularze  
eCard
znajduj
ą
     si
ę
     na     jego     serwerze     i     s
ą
     szyfrowane     odpowiednimi    
technologiami.  
Niezapowiedziane Wiadomo
ś
ci
SUOiO     zastrzega     sobie     prawo     do     wysy
ł
ania     niezapowiedzianych    
wiadomo
ś
ci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodzi
ł
y si
ę
z Polityk
ą
 Prywatno
ś
ci.  
Pod poj
ę
ciem niezapowiedzianych wiadomo
ś
ci SUOiO rozumie informacje
odnosz
ą
ce  si
ę
  bezpo
ś
rednio  do  jego  serwisów,    us
ł
ug  i  produktów  (np.  
zmiany,    wewn
ę
trzne    promocje),   niekomercyjne   listy   (np.   
ż
yczenia,   
komentarze osobiste itp.).  
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre  obszary  serwisu  nale
żą
cego  do  SUOiO    mog
ą
  wykorzystywa
ć
cookies,    czyli  ma
ł
e  pliki  tekstowe  wysy
ł
ane  do  komputera  internauty  
identyfikuj
ą
ce  go  w  sposób  potrzebny  do  uproszczenia  lub  umorzenia  
danej operacji.  
Cookies s
ą
 nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego u
ż
ytkownika i jego
danych.  
Cookies nie zawieraj
ą ż
adnych danych osobowych.
Warunkiem  dzia
ł
ania  cookies  jest  ich  akceptacja  przez  przegl
ą
dark
ę
  i  nie  
usuwanie ich z dysku.  
Partnerzy
Polityka    Prywatno
ś
ci    nie
dotyczy    serwisów    i    firm,    których    dane   
kontaktowe podane s
ą
 w serwisie  nale
żą
cym do SUOiO.  SUOiO zastrzega
sobie  prawo  do  wprowadzania  zmian  w  Polityce  Prywatno
ś
ci.  Ka
ż
dego  
klienta    i  u
ż
ytkownika  serwisu    SUOiO    obowi
ą
zuje  aktualna  Polityka  
Prywatno
ś
ci znajduj
ą
ca si
ę
  pod poni
ż
szym linkiem
http://onaion.pl/politykaprywatnosci.pdf
Jakiekolwiek  wprowadzane  zmiany  nie  wp
ł
ywaj
ą
  na  podstawow
ą
  zasad
ę
:    
SUOiO  nie  sprzedaje  ani  nie  udost
ę
pnia  w  
ż
aden  inny  sposób  
osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów
i u
ż
ytkowników swojego serwisu.
 Kontakt
Firma zbieraj
ą
ca dane: Salon Urody Ona i On , ul. Zalesie 8,  09-400 P
ł
ock
W razie dodatkowych pyta
ń
 dotycz
ą
cych ochrony prywatno
ś
ci, prosimy o
kontakt na adres email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pami
ę
taj
Salon Urody Ona i On szanuje prywatno
ść
 u
ż
ytkowników swojego serwisu
internetowego,
nie sprzedaje ani nie udost
ę
pnia w
ż
aden inny sposób
osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i

ytkowników swojego serwisu.